Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Aanvullende gegevens inwinnen voor de WOZ

Download als PDF
2

Omschrijving

Secundaire objectkenmerken zijn belangrijk voor de waardering van WOZ-objecten. Deze kenmerken worden echter vaak gezien als onvoldoende objectief meetbaar. Er zijn volop kansen om aanvullende objectkenmerken te gebruiken die wel objectief meetbaar zijn. Te denken valt aan de nabijheid van voorzieningen en werkgelegenheid, het energielabel en andere duurzaamheidsaspecten, gegevens over de rioolaansluiting of gegevens over luchtkwaliteit. Deze gegevens zijn openbaar beschikbaar bij het CBS en RIVM.

Impact op belastingorganisaties

Binnen het WOZ-proces worden meer verschillende soorten gegevens gebruikt. Dit vraagt van medewerkers dat ze zich hierin bekwamen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Pilots kunnen in 2019 en 2020 worden uitgevoerd. Verder is dit een geleidelijke ontwikkeling.

Betrokken organisatie(s)

CBS

Tijdsplanning 2019 - 2020
Proces dat geraakt wordt Waarderen
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.