Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Interbestuurlijk Programma (IBP)

Download als PDF
19 d

Omschrijving

Binnen het IBP pakken het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan. Daarbij gaat het om onderwerpen als de energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden. Dit doen zij op basis van gezamenlijke ambities, heldere regels, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Een onderwerp is het toepassen van de belastingcapaciteit per gemeente om de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds te bepalen. Een ander onderwerp is het regulier onderhoud aan decentrale belastingstelsels. Rijk en medeoverheden inventariseren eventuele knelpunten in de fiscale regelgeving die belangrijke doelstellingen in de weg staan, zoals verduurzaming en de circulaire economie. Zij werken aan oplossingen met inachtneming van bestaande wet- en regelgeving. De bouwstenen voor een beter belastingstelsel liggen klaar. Naast schuiven tussen grondslagen en tarieven op rijksniveau behoort een verschuiving naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied tot de mogelijkheden.

Impact op belastingorganisaties

Beoogd zijn wijzigingen in het belastingstelsel om de uitvoering te vereenvoudigen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Voorstellen komen pas aan de orde bij de volgende kabinetsformatie in 2021.

Betrokken organisatie(s)

VNG, IPO, Unie van Waterschappen, Rijk

Tijdsplanning 2022 - 2024
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 20 september 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.