Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Rechtsbescherming bij tegengesteld belang WOZ-waarde

Download als PDF
27 d

Omschrijving

Sinds 2015 kan de WOZ-waarde ook verhoogd worden in bezwaar en beroep. Hierdoor kunnen eigenaar en gebruiker een tegengesteld belang hebben, namelijk als de ene een hogere en de andere een lagere WOZ-waarde bepleit. De bestaande regels gaan er vanuit dat alle belanghebbenden belang hebben bij een lagere WOZ-waarde. Dit leidt tot problemen in de rechtsbescherming, bijvoorbeeld als een bezwaar van de ene belanghebbende wordt gehonoreerd, terwijl de andere belanghebbende bij hetzelfde WOZ-object hier niet tegen in beroep kan en ook zelf geen bezwaar meer kan maken omdat de bezwaartermijn is verstreken.

Gemeenten hebben geen mogelijkheden om dit rechtstekort te verhelpen. De wetgever wil deze lacune repareren door onder meer de Wet WOZ te wijzigen. Hierin wordt voorgesteld voor de rechtsbescherming meer aan te sluiten bij de procedure zoals die in de Awb is neergelegd. De WOZ-beschikking wordt gewijzigd in een zaaksbeschikking en alle belanghebbenden mogen hiertegen in bezwaar en beroep. Het concept-wetsvoorstel wordt waarschijnlijk in 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 25 juni 2019.

Impact op belastingorganisaties

Als de regeling er komt dan leidt dat tot aanpassing van een aantal werkprocessen en tot wijzigingen in de automatisering. Geraakt worden: beschikken, bezwaar, beroep, horen, LV WOZ, wozwaardeloket.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Dit speelt mogelijk vanaf 2020.

Betrokken organisatie(s)

BZK, VNG, Waarderingskamer, Rechterlijke macht

Tijdsplanning 2019
Proces dat geraakt wordt Bezwaar en beroep
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.