Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Terugdringen van de tegemoetkoming van proceskosten

Download als PDF
34 d

Omschrijving

Gemeenten hebben jaarlijks hoge kosten aan no-cure-no-pay-bureaus die namens woningeigenaren bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, doordat zij aanspraak kunnen maken op een vergoeding van de proceskosten in verband met de gevoerde bezwaar- en beroepsprocedure. De wetgever en overheden zoeken naar mogelijkheden om deze maatschappelijke kosten te verminderen.

In dit verband is door de minister van Rechtsbescherming een onderzoeksopdracht gegeven aan het WODC, die dit vervolgens via aanbesteding heeft uitgezet bij onderzoeksbureau Breuer en Intraval. Het rapport is op 17 februari 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2020-21 29 279, nr. 639). De belangrijkste conclusies uit dit rapport, voor zover het WOZ-zaken betreft, zijn:

1. de regelgeving rondom de WOZ-waardering maakt de slagingskans van bezwaren en beroepen groot;

2. er is sprake van een verdienmodel, maar er is geen bewijs van misstanden in de werkwijze van NCNP-bureaus;

3. er bestaan veel verschillen tussen gemeentes en samenwerkingsverbanden in uitbetaalde proceskostenvergoedingen en in uitvoeringslasten van de WOZ.

Omdat niet op alle onderzoeksvragen antwoord is gekomen (onder meer vanwege het ontbreken van data) en er in de gemeentelijke praktijk behoefte bestaat aan handvatten voor de WOZ-bezwaarafhandeling in verband met NCNP, is in het bestuurlijk overleg van 7 april 2021 besloten tot een vervolgonderzoek (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2021/05/03/vervolgonderzoek-naar-de-ontwikkelingen-rond-woz-bezwaren). Daarbij wordt ook aanpassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht onderzocht. Het vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd door het COELO.

Impact op belastingorganisaties

Mogelijk een verlaging van de proceskostenvergoeding.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Op zijn vroegst 2022, afhankelijk van de uitkomsten van het vervolgonderzoek van het COELO.

Betrokken organisatie(s)

VNG, LVLB, Ministeries van BZK, Financiën en Justitie en Veiligheid, WODC, Breuer en Intraval, COELO

Tijdsplanning 2020 - 2022
Proces dat geraakt wordt Bezwaar en beroep
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 20 september 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.