Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Doorontwikkeling van MijnOverheid

Download als PDF
10 d

Omschrijving

Bijna 8 miljoen Nederlanders gebruiken MijnOverheid. De meeste gemeenten sturen hun beschikkingen en belastingaanslagen via de Berichtenbox van MijnOverheid, maar dit is nog niet bij alle gemeenten het geval. De eigen WOZ-waarden zijn via het onderdeel ‘ Persoonlijke gegevens’ voor burgers van alle gemeenten permanent in te zien en de meeste gemeenten hebben via dat kanaal ook de bijbehorende taxatieverslagen opvraagbaar gemaakt. Logius, de dienst van BZK die MijnOverheid beheert, voert de komende jaren verbeteringen uit aan MijnOverheid die de functionaliteiten, het gegevensaanbod en het bereik zullen uitbreiden.

De ontwikkeling van MijnOverheid vindt stapsgewijs plaats. De basis voor deze ontwikkeling is gelegd in de NLDigibeter en de Kamerbrief .‘visie Regie op gegevens’. In de visie van het kabinet vervult MijnOverheid een belangrijke rol bij het realiseren van de mogelijkheid voor burgers om ‘regie te voeren’ over de eigen gegevens. Het gebruik door burgers zal de komende jaren nog sterk groeien en zij zullen steeds meer verwachten dat zij ook via deze ingang gegevens kunnen inzien of zaken met de overheid kunnen regelen. Die verwachting zal ook steeds meer gaan gelden ten aanzien van gemeentelijke gegevens.

Klantreis 2020

MijnOverheid zou in de toekomst ook startpunt kunnen zijn voor het bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van de woning (het daadwerkelijke bezwaar maken kan op dit moment niet op MijnOverheid, hiervoor moet een belanghebbende gebruik maken van de gemeentelijke kanalen). In de klantreis WOZ is in 2020 onderzocht hoe burgers dit huidige proces ervaren, en of en hoe MijnOverheid hier een (betere) rol in kan spelen.

Impact op belastingorganisaties

Met de ontwikkeling van MijnOverheid is veel geld gemoeid. Over de wijze waarop MijnOverheid wordt gefinancierd wordt discussie gevoerd. De VNG vertegenwoordigt hierin de gemeenten.

Verwachting is dat steeds meer belastingplichtigen de MijnOverheid Berichtenbox en de omgeving voor Persoonlijke Gegevens zullen gaan gebruiken, waardoor het aantal fysieke brieven zal verminderen. Indien deze ontwikkeling doorzet, zal er behoefte ontstaan aan een mogelijkheid via ditzelfde kanaal met de gemeente te communiceren.. De Waarderingskamer schrijft in haar strategiedocument 2020-2025 dat de WOZ‐uitvoering moet inspelen op deze ontwikkeling. Er moet een landelijk loket worden gemaakt (woningloket), of er moet een bestaand loket worden benut.

Ook vindt de Waarderingskamer het van belang dat belanghebbenden de objectkenmerken, die ten grondslag liggen aan de WOZ‐taxaties, permanent kunnen inzien en dat objectieve correcties of wijzigingen hierover permanent en op een eenvoudige en veilige manier aan de gemeente kunnen worden doorgeven. Deze interactie kan plaatsvinden in de context van een generieke toepassing van het concept regie op gegevens via een eenduidige omgeving (woningloket);

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Het is een geleidelijke ontwikkeling over de jaren. Maar ook nu speelt bij veel gemeenten de vraag welke (belasting)berichten (nog meer) via de berichtenbox verzonden kunnen worden. Bij een aantal gemeenten speelt de vraag of zij de WOZ- taxatieverslagen ook via MijnOverheid zullen ontsluiten.

Betrokken organisatie(s)

Logius, BZK, VNG, Waarderingskamer

Tijdsplanning 2019 - onbekend
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Verbetering van de dienstverlening
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Bijgewerkt op 11 mei 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.