Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Lokale belastingen als instrument om te verduurzamen

Download als PDF
21 d

Omschrijving

Lokale belastingen kunnen worden ingezet om investeringen in duurzaamheid te helpen bekostigen en te stimuleren. Het essay van de Raad voor het Openbaar Bestuur getiteld 'Verduurzaming, en nu de kosten nog', gaat hier op in en biedt een afwegingskader voor gemeenten:https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2018/09/13/essaybundel-verduurzaming-en-nu-de-kosten-nog.

De VNG heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden binnen de modelverordeningen lokale belastingen, zie de link.

Duurzaamheid binnen de lokale belastingen vormt één van de onderzoekslijnen van het ESBL. Daarbij gaat het om de bekostiging van duurzame voorzieningen, zoals warmtenetten, isolatie en waterbergingen, middels lokale belastingen als de baatbelasting en ozb, maar ook om de stimulering van duurzaam gedrag, bijvoorbeeld door tariefdifferentiatie binnen de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Tot slot worden ook de gevolgen van verduurzaming voor de lokale heffingen onderzocht, zoals de gevolgen van investering in zonnepanelen en andere duurzame voorzieningen voor de hoogte van de WOZ-waarde en ozb-heffing. Zie voor de ESBL-publicaties binnen dit thema: https://www.eur.nl/esl/research/areas/institutes/studiecentrum-voor-belastingen/themadossiers/duurzaamheid

In het Bouwstenenrapport ‘Herziening gemeentelijk belastinggebied’ (Kamerstukken I 2019-2020, 32 140, nr. D) wordt als optie voor nieuwe regelgeving een verduurzamingsvrijstelling in de Wet WOZ genoemd, maar tevens afgeraden deze in te voeren. Daarnaast wordt het invoeren van een gebiedsontwikkelingsheffing genoemd voor de bekostiging van gebiedsontwikkeling. Deze laatste optie wordt ook genoemd in het Rapport Studiegroep Alternatieve Bekostiging ruimtelijke gebiedsontwikkeling (Kamerstukken II 2019-2020, 34 682, nr. 49), waarin ook de optie van een GebiedsInvesteringsZone (GIZ) wordt verkend.

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om zonnepanelen vrij te stellen van ozb en om te onderzoeken of verduurzaming niet belemmerd wordt door (lokale) belastingheffing (Kamerstukken II 2018-2019, 35 029, nr. 20). De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kamer per brief geantwoord dat een WOZ-waarderingsuitzondering of ozb-vrijstelling op diverse problemen stuit en dat een facultatieve algemene groene heffingskorting of een specifieke subsidieregeling voor verduurzaming van de eigen woning een kansrijker alternatief vormt in dit verband (Kamerstukken II 2020-2021, 32 813, nr. 658, met bijlage).

Een wetsvoorstel (zie Kamerstuknummers 35 519) dat mogelijk maakt de parkeerbelasting te differentiëren naar milieukenmerken van het voertuig ligt momenteel, na kritische vragen over effectiviteit, rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid, stil.

Impact op belastingorganisaties

Hervorming van het lokale belastingdomein

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Een geleidelijke ontwikkeling over de jaren.

Betrokken organisatie(s)

ESBL en VNG.

Tijdsplanning 2021 - 2023
Proces dat geraakt wordt Heffen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 17 januari 2022
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.