Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Naar een samenhangende objectenregistratie

Download als PDF
22 d

Omschrijving

Het gemeentelijke streefbeeld heeft een landingsplek gevonden binnen het interbestuurlijke samenwerkingsverband DiS Geo (doorontwikkeling in samenwerking van geo-informatie). Daarin werken verschillende partijen nu samen aan het ontwerp van de samenhangende objectenregistratie (SOR).

Diverse (tussen)resultaten zijn al beschikbaar:

Voor de uitwerking van de organisatie en governance bestaan ook beelden, maar hierover bestaat nog geen overeenstemming. Bestuurlijke gesprekken hierover wordt op dit moment gevoerd en moeten eind 2021, begin 2022 leiden tot nieuwe afspraken.

Impact op belastingorganisaties

In de objectenregistratie wordt objectinformatie die nu in verschillende registraties is ondergebracht en soms separaat wordt bijgehouden in samenhang gebracht. Belastingorganisaties die deze objectinformatie gebruiken hebben voordeel van deze wijziging, omdat ze in de toekomst voorzien worden van kwalitatief betere en afgestemde objectinformatie.

Daar waar belastingorganisaties betrokken zijn bij de bijhouding van een deel van de informatie die onderdeel wordt van de objectinformatie zullen zij in samenwerking met hun collega’s op inhoud de gegevens in lijn moeten brengen met de nieuwe of gewijzigde eisen die daarvoor worden vastgesteld. Daarnaast zullen zij in de toekomst de bijhouding moeten organiseren in goed overleg met andere betrokken afdelingen of organisaties.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

De verwachting is dat vanaf dit jaar veranderingen merkbaar zullen zijn afhankelijk van formele besluitvorming. Na formele besluitvorming kan met implementatie van wijzigingen gestart worden. Echter alvorens tot besluitvorming kan worden overgegaan dient er zicht te zijn op de organisatie van de SOR, rollen en verantwoordelijkheden van partijen, de governance en de financiering. Op dit moment zijn deze randvoorwaarden nog niet ingevuld.

De tijdshorizon van het traject ligt voorlopig op 2025.

Betrokken organisatie(s)

VNG, VNG Realisatie, Gemeentelijk Geo-beraad, Kadaster, BZK, Waarderingskamer, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen

Tijdsplanning 2021 - 2025
Proces dat geraakt wordt Gegevensbeheer
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 26 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.