Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Normen problematiek Wajongers

Download als PDF
basiscursus heffing gemeentelijke belasting 2023 - Involon

Omschrijving

Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau en weinig of geen vermogen, ontvangen doorgaans kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Door de stijging van het wettelijk minimumloon per 1-1-2023, heeft een groep uitkeringsgerechtigden vanaf dat moment een te hoog inkomen voor kwijtschelding. Dit gaat om inwoners met een Wajong-uitkering. Voor mensen met een andere UWV-uitkering (WIA/WAO, WW, ZW) hangt het van de uitkeringshoogte af, of zij niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft de oproep gedaan aan gemeenten en waterschappen om voor deze groep, voor belastingjaar 2023 en 2024, niet tot invordering over te gaan. Hiermee wordt voorkomen dat deze groep inwoners er in koopkracht op achteruitgaat. In de afwijzingsbeschikking van de kwijtschelding, wordt dan aangegeven dat de belastingaanslag niet hoeft te worden betaald. Als iemand over vermogen beschikt, geldt dit niet.

Het Rijk werkt aan een structurele oplossing per 2025. Een structurele oplossing vergt aanpassing van wet- en regelgeving. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet hiervoor oplossingsrichtingen samen met BZK, IenW en FIN verkennen. De commissie invordering van de LVLB heeft ondersteund bij de tijdelijke oplossing en zet zich in om dit blijvend aan te kaarten om tot een structurele oplossing te komen.

Impact op belastingorganisaties

Het werkproces zal aangepast moeten worden voor de groep Wajong’ers, WIA en WAO-uitkeringsgerechtigden. Dit gaat om de afwijzingen op basis van betalingscapaciteit. De belastingjaren 2023 en 2024 worden dan niet verder ingevorderd.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

2023 - 2025

Betrokken organisatie(s)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterschap, Ministerie van Financiën en VNG/UvW.

Tijdsplanning 2024 - 2025
Proces dat geraakt wordt Invordering
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en maatschappelijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 14 februari 2024
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.