Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Rechtsbescherming bij kwijtschelding en uitstel van betaling

Download als PDF

Omschrijving

Het wetsvoorstel Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 (Kamerstuknr. 34 554, Stb. 2016, 546) beoogt de burger betere rechtsbescherming te bieden tegen de beslissing op een verzoek om kwijtschelding en tegen de beslissing op een verzoek om uitstel van betaling. In plaats van de huidige mogelijkheid van administratief beroep, zal - naar analogie van de rechtsbescherming tegen belastingheffing - bezwaar bij de invorderende instantie, beroep bij de rechtbank, hoger beroep bij het gerechtshof en beroep in cassatie bij de Hoge Raad mogelijk worden gemaakt.

Hiermee worden ook de wettelijke beslistermijnen in de Awb van toepassing; dat is doorgaans zes weken. Ook behoort het vorderen van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen tot de mogelijkheden van de bezwaarmaker.

De wet is aangenomen en gepubliceerd, maar dit onderdeel treedt pas in werking bij Koninklijk Besluit. Oorspronkelijk was de inwerkingtreding per 1 januari 2019 voorzien, maar dit is uitgesteld. Naar verwachting zal de inwerkingtreding niet plaatsvinden voor 2022.

Impact op belastingorganisaties

Het werkproces zal moeten worden ingericht op de nieuwe rechtsbeschermingsmogelijkheden. De capaciteit van de bezwaar- en beroepsafdeling zal mogelijk moeten worden uitgebreid. In verband met de nieuwe beroepsmogelijkheden bestaat de kans dat de proceskostenvergoedingen die in verband met de beroepsprocedures moeten worden uitbetaald zullen stijgen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

De wet zal naar verwachting niet in werking treden voor 1 januari 2022.

Betrokken organisatie(s)

Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tijdsplanning 2021 - 2022
Proces dat geraakt wordt Bezwaar en beroep
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Maatschappelijke en politieke ontwikkeling
Bijgewerkt op 26 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.