Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied

Download als PDF
37 d

Omschrijving

In vervolg op plannen van het vorige kabinet heeft een interdepartementale werkgroep een rapport opgesteld over de mogelijkheden om het gemeentelijk belastinggebied te verruimen. Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied staat niet op zichzelf, maar vormt een bouwsteen binnen de hervorming van het gehele belastingstelsel en houdt tevens verband met de wijziging van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten. Wens van het kabinet is om de belasting op arbeid te verlagen. De als gevolg hiervan lagere belastingopbrengst uit de inkomsten- en loonbelasting zou gecompenseerd kunnen worden door de rijksuitkering aan gemeenten (Gemeentefonds) te verlagen. Gemeenten zouden op hun beurt de verlaging van de rijksuitkering moeten compenseren door meer belasting te heffen. De omvang van de schuif zou 4 tot 6 miljard euro moeten bedragen. Binnen de huidige wettelijke regeling is hier echter te weinig ruimte voor, zodat is onderzocht of en zo ja hoe de heffingsbevoegdheid van gemeenten uitgebreid zou kunnen worden. De werkgroep stelt 4 beleidsopties voor: 1. Uitbreiding van het belastinggebied door a. herinvoering van de ozb-gebruikersheffing van woningen, b. herinvoering van de rwbb-gebruikersheffing, en c. invoering van een ingezeteneheffing; 2. Grondslagverbreding door het afschaffen van waarderingsuitzonderingen in de Wet WOZ en de ozb; 3. Modernisering van het belastinggebied door a. het omvormen van de forensenbelasting en de toeristenbelasting tot een nachtverblijfbelasting en het omvormen van de vermakelijkhedenretributie tot een dagverblijfbelasting, b. het afschaffen van de hondenbelasting, en c. het revitaliseren van de baatbelasting; en 4. Het uitbreiden van het belastinginstrumentarium door het invoeren van een gebiedsontwikkelingsheffing. Het kabinet zal met een standpunt komen over dit rapport van de werkgroep. De verwachting is dat eventuele besluitvorming zal worden doorgeschoven naar een volgend kabinet. Het kabinet heeft aangegeven voor de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied te zijn, maar de besluitvorming hierover naar een volgend kabinet door te schuiven (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300-VII, nr. 7 en Kamerstukken II, 2020-2021, 35 570-VII, nr. 2).

Impact op belastingorganisaties

Als het doorgaat, dan krijgen gemeenten mogelijk (onder meer) een ingezetenenbelasting en een ozb-gebruikersheffing op woningen en stijgen de belastingopbrengsten met circa 40%. Daartegenover zou een verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds staan.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Vooralsnog is dit niet van toepassingOp zijn vroegst na de vorming van het nieuwe kabinet in 2021. Betrokken organisatie(s) Ministerie van Financiën, Ministerie van BZK, VNG, LVLB, COELO, ESBL

Betrokken organisatie(s)

Ministerie van Financiën, Ministerie van BZK, VNG, LVLB, COELO, ESBL.

Tijdsplanning 2023
Proces dat geraakt wordt Heffen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 26 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.