Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Wet Open Overheid (Woo)

Download als PDF
39

Omschrijving

De “Wet open overheid” (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. In de Woo is een verplichting opgenomen tot actieve (uit eigen beweging) en passieve (op verzoek) openbaarmaking van door bestuursorganen genomen beschikkingen. De actieve openbaarmakingsverplichting van de Woo treedt naar verwachtging in werking na 2026. Daarvoor moet nog veel geregeld worden, zoals bijvoorbeeld een passende digitale infrastructuur. De passieve openbaarmakingsverplichting treedt in werking per 1 mei 2022.

Impact op belastingorganisaties

De Woo vraagt om een organisatiebrede regie op het digitaal bewaren en ontsluiten van de eigen gegevens. De verwachting is dat de aanloopkosten en de structurele kosten van de Woo hoog kunnen zijn. Voor de uitvoering komt voor gemeenten een bedrag beschikbaar van € 164 miljoen waarvan structureel € 42,1 miljoen per jaar en incidenteel € 121,9 miljoen.’

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Vanaf 2022. Op 26 januari 2021 is het wetsvoorstel Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer (kamerstuk 35 112) door de Tweede Kamer aanvaard.

Betrokken organisatie(s)

Digitale Overheid 2020

Tijdsplanning 2020 - 2022
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 14 maart 2022
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.