Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Wet Open Overheid (Woo)

Download als PDF
39

Omschrijving

De Woo moet de Wet openbaarheid bestuur (Wob) opvolgen. De Woo verplicht overheden om informatie die openbaar is, rechtstreeks toegankelijk te maken. Het belangrijkste verschil tussen de Woo en de huidige Wob is de actieve openbaarmaking. De Woo verplicht overheden zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. Voor passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek) volgt de Woo vrijwel geheel de Wob.

Het voorstel beoogt de verruiming van openheid gestalte te geven. Er komt een overheids-breed meerjarenplan voor de verbetering van de digitale informatiehuishouding, en een binnen de bestuursorganen aan te wijzen contactpersoon die burgers kan informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. Bestuursorganen kunnen gefaseerd werken aan verruiming van actieve openbaarmaking en de omschrijving van actief openbaar te maken documenten is verduidelijkt en meer toegesneden op de uitvoeringspraktijk van bestuursorganen.

De VNG zal een voorstel doen aan BZK voor de aan te houden fasering. In het onderstaande voorstel staan de verplichtingen waar naar verwachting met weinig inspanning aan voldaan kan worden voor de korte termijn gepland en de meer ingrijpende verplichtingen later.

· 1 juli 2022: organisatiegegevens

· 1 juli 2023: raadsstukken inclusief adviezen van adviescommissies, jaarplannen en jaarverslagen

· 1 juli 2024: Wob verzoeken

· 1 juli 2025: stukken bestuur en onderzoeken

· 1 juli 2026: beschikkingen en klachtenImpact op belastingorganisaties

De Woo vraagt om een organisatiebrede regie op het digitaal bewaren en ontsluiten van de eigen gegevens. De verwachting is dat de aanloopkosten en de structurele kosten van de Woo hoog kunnen zijn. Voor de uitvoering komt voor gemeenten een bedrag beschikbaar van € 164 miljoen waarvan structureel € 42,1 miljoen per jaar en incidenteel € 121,9 miljoen.’

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Vanaf 2022. Op 26 januari 2021 is het wetsvoorstel Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer (kamerstuk 35 112) door de Tweede Kamer aanvaard.

Betrokken organisatie(s)

Digitale Overheid 2020

Tijdsplanning 2020 - 2022
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 20 september 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.