Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Wet Open Overheid (Woo)

Download als PDF
39

Omschrijving

De Woo moet de Wet openbaarheid bestuur (Wob) gaan opvolgen. De Woo verplicht (semi-)overheden om informatie die openbaar is, rechtstreeks toegankelijk te maken. De invoering van Woo allerminst zeker. De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel opgeschort om ruimte te geven voor nader onderzoek naar de impact. Er is brede consensus over het belang van de Open Overheid, maar nog niet over hoe daar invulling aan te geven. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Het onderzoek c.q. overleg heeft geleid tot een wijzigingswetsvoorstel Woo.

Het doel van de Woo blijft ongewijzigd. Het wijzigingsvoorstel beoogt de verruiming van openheid gestalte te geven zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering. De belangrijkste aanpassingen houden in dat het eerder voor bestuursorganen vereiste register met ingekomen en uitgaande stukken vervalt en wordt vervangen door een overheids-breed meerjarenplan voor de verbetering van de digitale informatiehuishouding, en een binnen de bestuursorganen aan te wijzen contactpersoon die burgers kan informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. Bestuursorganen kunnen gefaseerd werken aan verruiming van actieve openbaarmaking en de omschrijving van actief openbaar te maken documenten is verduidelijkt en meer toegesneden op de uitvoeringspraktijk van bestuursorganen.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 19 juni 2019.

Impact op belastingorganisaties

De Woo vraagt om een organisatiebrede regie op het digitaal bewaren en ontsluiten van de eigen gegevens. Ondanks het wijzigingswetsvoorstel is de verwachting nog steeds dat de aanloopkosten en de structurele kosten van de Woo hoog kunnen zijn. Adviesbureau Berenschot is daarom gevraagd door het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) om een uitvoeringstoets uit te voeren om zicht te krijgen op de impact van de gewijzigde Woo voor provincies en waterschappen.

Belastingorganisaties zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan deze uitvoeringstoets. Het resultaat van de uitvoeringstoets moet zijn dat de Unie en het IPO voldoende informatie hebben voor het overleg met de minister van BZK over het opvangen van de financiële gevolgen van de wet en dat de waterschappen, de provincies en de belastingorganisaties inzicht hebben in de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de eigen organisaties en weten wat zij wanneer moeten doen. Online enquêtes en validatieworkshops zijn inmiddels in mei en juni 2019 gehouden.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid bij de Tweede Kamer ingediend. De verwachting is dat deze in het najaar van 2019 wordt besproken in het parlement. De mogelijke invoering is in 2020 of daarna.

Betrokken organisatie(s)

Digitale Overheid 2020

Tijdsplanning 2020
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.