Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Wijziging provinciaal belastinggebied

Download als PDF

Omschrijving

In het Klimaatakkoord is afgesproken onderzoek te doen naar een verschuiving van de belasting op het bezit van auto’s naar een belasting op het gebruik van auto’s (kilometerheffing), teneinde de schadelijke uitstoot van CO₂ te verminderen. Tevens wordt een voortzetting van de verlaagde motorrijtuigenbelasting voor 0-emissie-auto’s voorgesteld. Dit heeft een negatief effect op de potentiële belastinginkomsten (opcenten motorrijtuigenbelasting) van provincies.

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft in 2020 geoordeeld dat inderdaad sprake is van een beperking van de heffingsbevoegdheid (www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/05/01/opcentenmotorrijtuigenbelasting) en laat het aan de regering over deze beperking te compenseren. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld de heffingsgrondslag te verbreden of de provincie in plaats hiervan een andere heffing te geven. Hiertoe wordt momenteel onderzoek gedaan door een interdepartementale werkgroep. Het rapport wordt in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. Besluitvorming wordt doorgeschoven naar het volgende kabinet.

Zie ook het agendapunt over de mogelijke uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied. Nu in beide gevallen over nieuwe heffingen wordt gesproken, zou er mogelijk overlap kunnen zitten in heffingsgrondslagen. Hierover zal afstemming moeten plaatsvinden. Zie hierover ook de brief van de staatssecretaris van BZK van 7 december 2020 over het vervolgproces van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds, de herijking van het provinciefonds en de herziening van het provinciaal belastinggebied (Kamerstukken I 2020-2021 35 570 B, nr. C).

Impact op belastingorganisaties

Mogelijk krijgen gemeenten en provincies een andere of uitgebreidere heffingsbevoegdheid.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Besluitvorming zal worden doorgeschoven naar een volgend kabinet. Op zijn vroegst in 2023 zal er een wijziging plaatsvinden.

Betrokken organisatie(s)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijdsplanning 2021 - 2023
Proces dat geraakt wordt Heffen
Typering Algemene ontwikkeling
Soort externe ontwikkeling Maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 26 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.